Kolmikantainen työryhmä palkka-avoimuuden vahvistamiseksi

STM005:00/2019 Kehittäminen

Palkka-avoimuuden vahvistaminen lisää yleistä palkkatietämystä, mahdollistaa palkkasyrjintään puuttumisen ja luo edellytyksiä korjata perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM005:00/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.1.2019 – 15.3.2019

Asettamispäivä 8.1.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Suomi tasa-arvon kärkimaaksi

Keino Edistetään palkkatasa-arvoa jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa

Tavoitteet ja tuotokset

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kolmikantaisen työryhmän käsittelemään palkka-avoimuutta palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Työryhmän tehtävänä on sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta:
1) tarkastella palkkauksen avoimuuteen liittyviä muutostarpeita,
2) arvioida lainsäädännöllisiä keinoja palkka-avoimuuden vahvistamiseksi ja kirjata niitä koskevat perustelut sekä
3) valmistella lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä koskevat johtopäätökset ja linjaukset hyödynnettäväksi jatkotyössä.

Lähtökohdat

Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palkkaus on työelämän tasa-arvokysymyksistä tärkeimpiä. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hitaasti. Tehokkaampia keinoja tarvitaan, jotta naisten ja miesten palkkaero kapenee. Yksi keino samapalkkaisuuden edistämisessä on palkka-avoimuuden vahvistaminen. Euroopan komissio esittää jäsenvaltioille toimenpiteitä suosituksessaan samapalkkaperiaatteen vahvistamisesta palkkojen läpinäkyvyyttä lisäämällä (2014/124/EU). Suosituksella edistetään samapalkkaisuutta koskevan lainsäädännön tehokkaampaa toimeenpanoa.

Tasa-arvovaltuutetun valvontakäytännön perusteella vaikuttaa siltä, että syrjintätilanteet jäävät usein havaitsematta palkkojen huonon läpinäkyvyyden vuoksi. Myös palkkausjärjestelmien huono läpinäkyvyys ja vertailtavuus vaikeuttavat syrjintään puuttumista. Selvitysten mukaan palkkakartoitukset tehdään usein karkealla tasolla, ja palkkaerojen analysointi on jäänyt työpaikoilla vähäiseksi. Henkilöstön edustajat eivät aina osaa sanoa, onko kartoitus tehty.

Selvityshenkilö Jukka Maarianvaara on selvittänyt palkka-avoimuutta äskettäin julkaistussa selvityksessään. Sen yhtenä osana on johtopäätösten tekeminen oikeudellisen normiston kehittämistarpeista palkka-avoimuudessa. Selvityksessä suositellaan palkka-avoimuuteen liittyen useita, sekä palkkasyrjintää että palkkatasa-arvon edistämistä koskevia, lainsäädännöllisiä toimia. Lainsäädännössä voidaan parhaiten huomioida tasapuolisesti työnantajasektorien erilaiset lähtökohdat ja kaikkien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa henkilötietojen suoja.