Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

STM097:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksen arvioidaan pidentävän työuria ja siten vähentävän työttömyyttä ja lisäävän työllisyyttä. Tästä syystä esityksellä arvioidaan olevan työttömyyspäivärahamenoja alentava vaikutus.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM097:00/2019

Asianumerot STM/2931/2019 , VN/8955/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.9.2019 – 19.12.2019

Asettamispäivä 11.9.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 71/2019

Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostettaisiin yhdellä vuodella 61 vuodesta 62 vuoteen. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lisäpäivien alaikärajan nousua vastaavasti työnantajan omavastuuta lisäpäivien rahoituksesta muutetaan nostamalla työnantajien rahoitusvastuun päättymisikää 63 vuodesta 64 vuoteen.

VastuuministeriSosiaali- ja terveysministeri Pekonen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on pidentää työuria ja sitä kautta vähentää työttömyyttä ja lisätä työllisyyttä.