HE laiksi rekrytointitukikokeilusta

TEM078:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM078:00/2019

Asianumerot VN/1269/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Lainvalmistelu

HE laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 203/2021

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko rahallisella tuella alentaa yksinyrittäjien ja yritysten, joilla ei ole palkattuja työntekijöitä, kynnystä palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri
puh. +358 295 048 263
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistellaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Lisäksi muutettaisiin väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, tulotietojärjestelmästä annettua lakia ja rikosrekisterilakia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskuussa 2021. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2022. Laki rekrytointitukikokeilusta olisi pääosin voimassa 31.12.2023 saakka.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Lähtökohdat

Kokeilun kohdejoukkona olisivat yritykset, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä sekä tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko palkkakustannuksia alentavalla rahallisella tuella alentaa rekrytointikynnystä ja näin saada aikaan positiivisen kasvun kierre. Tarkoituksena on tuottaa satunnaistetun kontrolloidun kokeen kautta tieteellisesti luotettavalla tavalla tietoa siitä, mikä vaikutus palkkakustannuksiin maksettavalla tuella on työnantajaksi ryhtymiseen ja yritystoiminnan kasvuun mitattuna eri vasteilla kuten työntekijämäärällä ja liikevaihdolla.

Lisätietoja

Lisää aiheesta