Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM106:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä eräitä siihen liittyviä lakeja markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen tueksi sekä kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM106:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.8.2020 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 30.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  23.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä annettaisiin kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Muutettaisiin markkinavalvontalakia ja siihen liittyviä sektorilakeja. Hanke on poikkihallinnollinen.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöEmilia Tiuttu, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Emilia Tiuttu, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 127
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset markkinavalvontalakiin (1137/2016) sekä sen soveltamisalassa oleviin ja soveltamisalaan lisättäväksi ehdotettaviin sektorilakeihin markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 täytäntöönpanemiseksi ja soveltamisen tueksi. Tavoitteena on myös kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistaminen.

Esityksessä ehdotetaan laajennettavan markkinavalvontalain soveltamisalaa ja säädettävän kahdesta uudesta markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuudesta markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi, eli oikeudesta hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyttä käyttäen sekä oikeudesta rajoittaa verkkorajapintaan pääsyä.

Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia, joilla tehdään tarpeelliset viittaukset markkinavalvonta-asetukseen ja kumotaan päällekkäinen markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista tai säädetään sektorikohtaisista erityistarpeista markkinavalvonnassa. Esityksessä ehdotetaan lisäksi uutta seuraamussääntelyä tietyillä sektoreilla.

Tässä esityksessä ehdotettujen muutosten tultua voimaan markkinavalvontalaki kattaisi 45 markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EU-tuotesäädöksistä.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian, kun asetuksen soveltaminen alkaa 16.7.2021.

Tiivistelmä

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä eräitä siihen liittyviä lakeja markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen tueksi sekä kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi.

Lisää aiheesta