Työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahan muuttaneiden näkökulmasta edistävä toimenpideohjelma

TEM121:00/2020 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahan muuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman ns. työelämän monimuotoisuusohjelman.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM121:00/2020

Asianumerot VN/22526/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2020 – 30.3.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Keino Kootaan laaja-alainen toimenpideohjelma työperäisen maahanmuuton edistämiseksi painopisteinä työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat

Tavoitteet ja tuotokset

Työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttajien pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat erityisesti työelämän monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevan tiedon ja osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja organisaatioissa, monimuotoisuuosaamisen lisäämiseen työnantajille ja –hakijoille suunnatuissa palveluissa, julkisen sektorin monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseen sekä syrjinnän vähentämiseen työelämässä.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahan muuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman ns. työelämän monimuotoisuusohjelman.

Lähtökohdat

Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan luodaan työelämän ohjelma lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla.

Ohjelma liittyy laajasti hallituksen tavoitteeseen edistää maahanmuuttajien työllisyyttä. Se tukee osaltaan TalentBoost-toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä ja yrittää. Ohjelma lisää työnantajien osaamista ja haluaa rekrytoida maahanmuuttajataustaisia. Ohjelma edesauttaa myös sitä, että täällä jo olevien maahanmuuttajien asiantuntemus voi vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden menestymistä.

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on kriittinen merkitys täällä olevien maahanmuuttajien työllistymiselle sekä Suomen houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Yritykset näkevät monikulttuurisuuden hyötyinä erilaisten näkökulmien saamisen, innovointi- ja kehittämiskyvyn paranemisen, osaamisen monipuolistumisen, asiakaspalvelun paranemisen sekä työntekijöiden maailmankuvan laajenemisen ja suvaitsevaisuuden lisääntymisen.

Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Työnantajilla on oletuksia kulttuurista rekrytoinnin esteenä. Työnantajat perustelevat haluttomuuttaan palkata maahan muuttaneita sillä, että lähtömaalla katsotaan olevan vaikutusta työssä pärjäämiseen tai sillä, ettei kaikilla ole edellytyksiä sopeutua työyhteisöön.

Ulkomaisten opiskelijoiden työnhaussa sosiaalisilla verkostoilla ja epävirallisilla kontakteilla on tärkeä rooli. Usein tieto työpaikoista kulkee ainoastaan epävirallisia kanavia pitkin ja työnantajat palkkaavat jo entuudestaan tutun hakijan. Työllistymistä edistää epävirallisien kanavien hyödyntäminen sekä suomalaiskontaktit.

Lisätietoja

Lisää aiheesta