Teollisuuspoliittinen strategia

Teollisuuspoliittinen strategia

TEM122:00/2023 Kehittäminen

Pääministeri Orpon hallitus on sitoutunut laatimaan pitkäjänteisen teollisuuspoliittisen strategian, jolla turvataan teollisten työpaikkojen säilymistä Suomessa ja vauhditetaan kasvuhakuisten, työllistävien sekä vientiin tähtäävien yritysten kasvua. Strategian valmistelun tueksi on asetettu ohjausryhmä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM122:00/2023

Asianumerot VN/29409/2023

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.12.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 7.12.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.1 Nostetaan yrittäjyyden ja omistajuuden arvostusta

Yhteyshenkilö
Maija Palmu, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 020
[email protected]

Yhteyshenkilö
Antti Valle, teollisuusneuvos
puh. +358 295 060 140
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Teollisuuspoliittisen strategian tavoitteena on tukea yritysten kestävää kasvua ja kansainvälistymistä sekä laajemmin elinkeinorakenteen uudistumista, erityisesti liittyen puhtaan siirtymän globaaliin investointiaaltoon. Strategian ytimessä on globaalin kilpailutilanteen ja geopolitiikan muutoksiin vastaaminen, mukaan lukien tukikilpailun muutokset.

Strategia kokoaa yhteen Suomen teollisuuden uudistumisen ja kasvun strategiset tavoitteet, painopisteet sekä toimenpidekokonaisuudet ja antaa johdonmukaisen kokonaiskuvan hallituksen teollisuuspolitiikan painopisteistä ja keinoista. Se luo myös pohjaa Suomen vaikuttamistoimille EU:n teollisuuspolitiikassa ja siihen liittyvissä lainsäädäntöaloitteissa.

Strategiatyössä otetaan huomioon yhteydet muihin hallitusohjelmakirjauksiin, kuten energia- ja ilmastostrategian päivittämiseen, mineraalistrategiaan, TKI-politiikkaan, julkisten pääomasijoitusyhtiöiden yhdistämiseen sekä teollisuuden vähähiilisyystiekarttojen päivitykseen.

Tiivistelmä

Pääministeri Orpon hallitus on sitoutunut laatimaan pitkäjänteisen teollisuuspoliittisen strategian, jolla turvataan teollisten työpaikkojen säilymistä Suomessa ja vauhditetaan kasvuhakuisten, työllistävien sekä vientiin tähtäävien yritysten kasvua. Strategian valmistelun tueksi on asetettu ohjausryhmä.

Lähtökohdat

Maailmantalouden blokkiutuminen ja vaatimukset strategisen autonomian vahvistamisesta näkyvät kaikkialla maailmassa julkisen vallan roolin kasvuna. Markkinoiden toimivuutta korostavan politiikan rooli on pienentynyt ja kilpailukyvyn puutteita paikkaavat valtiontuet ja protektionismi ovat kasvussa. Nämä muutokset ovat ongelmallisia erityisesti pienten avotalouksien yritysten kilpailuasemalle ja EU:n sisämarkkinoille. Siirtyminen korkeampien korkojen rahoitusympäristöön korostaa tätä haastetta. Näiden toimintaympäristön voimakkaiden muutosten vuoksi Suomen on tarpeen päivittää elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa tavoitteena hyvinvoinnin, kestävän kasvun, elinkeinoelämän uudistumisen ja tuottavuuden kasvun edellytysten parantaminen.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä globaalista puhtaan siirtymän ja uuden teknologian ennustetusta investointiaallosta, joka tarjoaa vahvat edellytykset teollisuuden uudistumiselle ja vahvistumiselle. Lisäksi globaalien markkinoiden murrokset tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia niille, jotka kykenevät hyödyntämään tehokkaasti nousevia teknologioita, kuten kvanttilaskentaa, robotiikkaa, dataa ja tekoälyä uusien ratkaisujen luomisessa. Tämä edellyttää, että suomalaiset yritykset sekä toimialat pystyvät uudistumaan, ja integroitumaan vahvemmin muuttuviin globaaleihin arvoketjuihin

Lisää aiheesta