Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

UM010:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamista.
Ulkomaalaislakiin otettaisiin säännökset kansallisesta viisumista. Ulkomaalaislailla säädettäisiin muun muassa kansallisen viisumin myöntämisedellytyksistä sekä sen peruuttamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM010:00/2020

Asianumerot UM010:00/2020

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.11.2020 – 15.12.2021

Asettamispäivä 2.11.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.5.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 209/2021

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi uusi sääntely kansallisesta viisumista. Ulkomaalaislailla säädettäisiin muun muassa kansallisen viisumin myöntämisedellytyksistä, voimassaoloajasta sekä kansallisen viisumin peruuttamisesta. Kansallinen viisumi myönnettäisiin kasvuyrittäjän tai erityisasiantuntijan luvan saaneille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen. Kansallinen viisumi myönnettäisiin erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupapäätöksen yhteydessä Suomeen matkustamista varten, jolloin henkilön ei tarvitsisi jäädä odottamaan oleskelulupakorttia lähtömaahan.

VastuuministeriUlkoministeri Haavisto

YhteyshenkilöMinna-Kaisa Liukko, ulkoministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ulkomaalaislakiin sisällytettäisiin sääntely kansallisesta viisumista. Esityksen tavoitteena on nopeuttaa erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien maahantuloa si-ten, ettei heidän tarvitsisi myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen jäädä odottamaan oles-kelulupakorttia ulkomaille, vaan he voisivat matkustaa kansallisella viisumilla Suomeen vä-littömästi sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt heille oleskeluluvan.
Esityksen keskeisenä tavoitteena on tukea suomalaista yrittäjyyttä ja sitä kautta talouskasvua ulkomaalaislain keinoin. Kansallisen viisumin käyttöönotto ulkomaalaislain muuttamisella on yksi niistä lukuisista toimista, joilla hallitus pyrkii lisäämään osaajien työperäistä maahan-muuttoa ja siten parantamaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan laaja-alaiseen ja poikkihallinnolliseen ulkomaalaislainsäädännön ja maahantuloon liittyvien lupamenettelyjen kehittämishankkeessa on tarkoituksena luoda erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille nopean oleskeluluvan reitti eli oleskelulupaprosessia nopeutettaisiin entisestään. Kansallisella viisumin käyttöönotolla tuettaisiin nopeutettua oleskelulupaprosessia siten, ettei oleskelulupakortin odotusaikaa enää olisi. Oleskelulupakortin toimittaminen Suomesta lähtömaahan voi kestää noin neljä viikkoa. Tämä aika säästyisi, jos kansallinen viisumi myönnetään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Erityisasiantuntijat ja kasvuyrittäjät voisivat kansallisen viisumin avulla päästä Suomeen jopa kahdessa viikossa kansallisen viisumin hakemisesta. Aikaa säästyisi huomattavasti nykyiseen verrattuna.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamista.
Ulkomaalaislakiin otettaisiin säännökset kansallisesta viisumista. Ulkomaalaislailla säädettäisiin muun muassa kansallisen viisumin myöntämisedellytyksistä sekä sen peruuttamisesta.

Lähtökohdat

Esitys tukee hallituksen tavoitetta edistää työperäistä maahanmuuttoa ja siihen liittyviä maahantuloprosessien tehostamista erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien osalta.

Lisätietoja