Hallituksen esitys laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

VM130:00/2023 Säädösvalmistelu

Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Kevasta annettuun lakiin lisättäisiin Finanssivalvonnan valvontatehtäväänsä varten tarvitsemat toimivaltasäännökset. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2025 alusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM130:00/2023

Asianumerot VN/28720/2023

Asettaja valtiovarainministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.10.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 19/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  23.5.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Kevasta annettuun lakiin lisättäisiin Finanssivalvonnan valvontatehtäväänsä varten tarvitsemat toimivaltasäännökset. Valvonnan siirrosta aiheutuvat säännösmuutokset tehtäisiin myös Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettuun lakiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

VastuuministeriKunta- ja alueministeri Ikonen

YhteyshenkilöMarja Liukko, valtiovarainministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ville Koponen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 530 504
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Säädösvalmisteluhankkeen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa Kevan toiminnan valvontaa sekä poistaa nykyiseen, valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan kesken jaettuun valvontaan ja ministeriön valvontarooliin liittyviä katvealueita ja ristiriitatilanteita. Kevasta annettua lakia muutettaisiin siten, että Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan tehtäväksi. Samalla Kevasta annetussa laissa säädettyjä Finanssivalvonnan toimivaltuuksia tarkennettaisiin tehokkaan valvonnan turvaamiseksi. Valtiovarainministeriölle jäisi kuitenkin edelleen joitakin Kevaa koskevia tehtäviä, kuten Kevan valtuutettujen nimittäminen sekä eläkemenojen tasausmaksun vahvistaminen. Valvonnan siirrosta aiheutuvat säännösmuutokset tehtäisiin myös Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettuun lakiin. Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2025 alusta lukien.

Tiivistelmä

Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Kevasta annettuun lakiin lisättäisiin Finanssivalvonnan valvontatehtäväänsä varten tarvitsemat toimivaltasäännökset. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2025 alusta.

Lähtökohdat

Kevan toiminnan yleinen valvonta on tällä hetkellä säädetty valtiovarainministeriön tehtäväksi, kun taas Kevan sijoitustoiminnan valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Valvontavastuun jakautuminen ministeriön ja Finanssivalvonnan kesken on osoittautunut jossain määrin ongelmalliseksi muun muassa sen vuoksi, että ministeriöt eivät lähtökohtaisesti ole valvontaorganisaatioita ja Finanssivalvonta ei voi nykysääntelyn puitteissa valvoa Kevan hallintoa huolimatta hallinnon ja sijoitustoiminnan keskinäisestä yhteydestä. Myös eräät eduskunnan valiokunnat ovat ottaneet asiaan kantaa ja esittäneet, että Kevaa koskevien valvontaoikeuksien sekä valvontavastuiden tulisi muodostaa selkeä ja toimiva kokonaisuus.

Lisää aiheesta