Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä (VN/4843/2019)

YM016:00/2016 Kehittäminen

Koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää ja seurata Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa. Ryhmässä edustettuna olevat organisaatiot vastaavat toimeenpanosta toimeenpanosuunnitelmassa määritellyn vastuujaon mukaisesti. Muiden tahojen vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta ja edistämisestä ryhmä vastaa yhteisvastuullisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:00/2016

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.5.2016 – 31.12.2020

Asettamispäivä 6.6.2016

Yhteyshenkilö
Hanna Hämäläinen, suunnittelija
puh. 0295250095
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kulttuuriympäristöstrategian päätavoitteet ovat
* kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana,
* kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä
* edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla.

Strategian toivotaan toteutuessaan lisäävän elinympäristömme viihtyisyyttä ja turvaavaan kulttuuriympäristön ominaispiirteitä myös tuleville sukupolville. Ihmisten halutaan arvostavan lähiympäristöään ja toimivan aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Koordinaatioryhmä edistää strategian toteutumista selvitysten, hankkeiden ja viestinnällisten keinojen avulla. Sen tehtävänä on myös
1)laatia vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
2)vastata ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja siihen liittyvän haastekampanjan toteuttamisesta
3)haastaa ja aktivoida eri tahoja toteuttamaan strategian tavoitteita ja toimenpiteitä
4)järjestää sidosryhmille tapaamisia toimien koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
5)edistää muutoin yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Koordinaatioryhmän työn etenemisestä vastaavat yhteisvastuullisesti ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tiivistelmä

Koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää ja seurata Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa. Ryhmässä edustettuna olevat organisaatiot vastaavat toimeenpanosta toimeenpanosuunnitelmassa määritellyn vastuujaon mukaisesti. Muiden tahojen vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta ja edistämisestä ryhmä vastaa yhteisvastuullisesti.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 - 2020.

Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty, vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista.

Koordinaatioryhmä perustettiin toukokuussa 2016 edistämään ja seuraamaan strategian toimeenpanoa.

Lisätietoja