Uusi valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

YM026:00/2019 Säädösvalmistelu

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Uusi asetus korvaisi vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010, ns. JANO-asetus). Voimassa oleva asetus ehdotetaan kumottavaksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM026:00/2019

Asianumerot VN/7616/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sini Pietilä, hallitussihteeri
puh. +358 295 250 366
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Uudella asetuksella laajennettaisiin aiemman JANO-asetuksen soveltamisalaa sellaisiin jakeluasemiin, jotka siirrettiin rekisteröintimenettelyyn vuonna 2017 ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksella (437/2017), eli ilmailu- ja raideliikenteen polttoainejakeluun. Asetuksen soveltamisalan rajausta myös täsmennettäisiin siten, että maatilojen ja alle 12 kuukautta kestävä työmaiden polttoainejakelu suljettaisiin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi nyt ehdotetulla uudella asetuksella muutettaisiin ja lisättäisiin tarpeellisilta osin eräitä määritelmiä soveltamisalan laajentumisesta johtuen sekä tehtäisiin muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön uudistumisesta johtuvia muutoksia jätehuoltoa, poikkeuksellisia tilanteita, toiminnan muuttamista ja lopettamista koskeviin pykäliin.

Ehdotettua asetusta sovellettaisiin ympäristönsuojelulain 116 §:n nojalla rekisteröitäviin jakeluasemiin. Asetusta sovellettaisiin lisäksi vähimmäisvaatimuksena jakeluasemiin, jotka tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla.

Tiivistelmä

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Uusi asetus korvaisi vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010, ns. JANO-asetus). Voimassa oleva asetus ehdotetaan kumottavaksi.

Lähtökohdat

Nestemäisen polttoaineen jakeluasemat, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, tulivat kokonaisuudessaan rekisteröintiin ympäristönsuojelulain muutoksella, joka tuli voimaan 1.9.2017 (437/2017; lain liitteen 2 kohta 3). Lain muutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan liitteen 2 kohdan 3 soveltamisalaan kuuluvat muiden kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat säilyvät luvanvaraisina siihen saakka, kunnes niitä koskevat 10 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston asetukset tulevat sovellettaviksi.

Lisätietoja