Vesienhoitoasetuksen muutos

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

YM029:00/2021 Säädösvalmistelu

Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) muutettaisiin useilla eri perusteilla.
Keskeisin muutos olisi räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien lisääminen asetuksen liitteeseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM029:00/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.6.2021 – 6.4.2022

Asettamispäivä 21.6.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella asetusmuutos ja sen perustelumuistio.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) muutettaisiin useilla eri perusteilla.
Keskeisin muutos olisi räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien lisääminen asetuksen liitteeseen.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty, jotta asetukseen lisättäisiin ympäristönlaatunormit eräille räjähdysaineille. Tältä osin muutosehdotus on ollut valmisteilla ja lausunnolla 20.12.2018-8.2.2019 (kts. linkki). Lausuntoyhteenveto on saatavilla tämän hankkeen asiakirjoissa. Ympäristönlaatunormit ovat samat tässä uudessa muutosluonnoksessa kuin mitä ne ovat olleet aikaisemmassa valmistelussa.

Hanke on käynnistetty myös sen vuoksi, että asetusta on syytä täydentää siltä osin kuin kyse on perusteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa niissä tapauksissa, joissa tietylle pintavesimuodostumatyypin laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä vertailuoloja.

Lisäksi asetusmuutoksen sisältyisi myös muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.

Lisätietoja