Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishanke

YM038:00/2011 Säädösvalmistelu

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus ovat olleet voimassa runsaat kymmenen vuotta. Tehtyjen
selvitysten mukaan nykyinen lupajärjestelmä on, siirtymäajan ongelmien jälkeen, toiminut suhteellisen hyvin. Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosta vastaavat aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä kuntien ympäristönsuoje-luviranomaiset. Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueita ja ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueita toimialansa mukaisissa tehtävissä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta eräitten merkittävien toimialojen, kuten turvetuotanto ja kaivostuotanto, lupakysymykset ja niiden sääntely laissa ovat kuluneen vuoden aikana nousseet aikaisempaa enemmän esille.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kohdassa Ympäristönsuojelu ja lupakäytännöt todetaan ympäristönsuojelulain uudistamisesta: "Toteutetaan ympäristönsuojelulain ja -asetuksen kokonaisuudistus tavoitteena turvata ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM038:00/2011

Asianumerot YM16/400/2012

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2011 – 31.12.2015

Asettamispäivä 30.11.2011

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 214/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa
Hallituksen esitys 8/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 67/2014
Eduskunnan vastaus 24/2017

Hyväksytty säädös 527/2014

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on valmistella ympäristönsuojelulain uudistaminen ottaen huomioon
hallitusohjelman ympäristönsuojelulain ja -asetuksen kokonaisuudistukselle asettamat tavoitteet, tähänastinen valmistelutyö selvityksineen, erityisesti 12.5.2011 päivätty ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeen muistio liitteineen ympäristönsuojelulain uudistamisen linjauksista sekä ympäristönsuojelun valvonnan kehittämistyöryhmän (VALSU) ehdotukset valvonnan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Hankkeen tavoitteena on myös huolehtia teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanosta direktiivin säätelemien erityisten toimialojen vaatimusten osalta.

Tiivistelmä

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus ovat olleet voimassa runsaat kymmenen vuotta. Tehtyjen
selvitysten mukaan nykyinen lupajärjestelmä on, siirtymäajan ongelmien jälkeen, toiminut suhteellisen hyvin. Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosta vastaavat aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä kuntien ympäristönsuoje-luviranomaiset. Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueita ja ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueita toimialansa mukaisissa tehtävissä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta eräitten merkittävien toimialojen, kuten turvetuotanto ja kaivostuotanto, lupakysymykset ja niiden sääntely laissa ovat kuluneen vuoden aikana nousseet aikaisempaa enemmän esille.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kohdassa Ympäristönsuojelu ja lupakäytännöt todetaan ympäristönsuojelulain uudistamisesta: "Toteutetaan ympäristönsuojelulain ja -asetuksen kokonaisuudistus tavoitteena turvata ympäristöarvot, torjua ilmastonmuutosta sekä edistää materiaalitehokkuutta ja jätteen synnyn ehkäisyä. Toteutetaan samalla muita ympäris-tönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta ja lain rakenteen selkeyttä parantavia uudistuksia. Luontoarvojen huomioon ottamisen sisällyttäminen ympäristönsuojelulakiin ja sen vaikutukset selvitetään. Edistetään poikkihallinnollista yhteistyötä ympäristönsuojelun, yhdyskuntasuunnittelun, maa- ja metsätalouden sekä elinkeinopolitiikan välillä. Selkeytetään ympäristölupajärjestelmää muun muassa poistamalla kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupamenettelyiden päällekkäisyyksiä soveltuvilta osin hyvää ympäristönsuojelun tasoa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia heikentämättä."

Teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/75/EU, teollisuuspäästödirektiivi, Industrial Emissions Directive, (IED), korvaa nykyisen niin sanotun IPPC-direktiivin) uudet vaatimukset, kuten vaatimukset parhaan käyttökelpoisen tekniikan aikaisempaa tehokkaammasta ja yhdenmukaisemmasta soveltamisesta, merkitsevät haastetta hallinnolle, lupaviranomaisille ja toiminnanharjoittajille, ja on siten otettava asianmukaisesti huomioon uudistettavassa ympäristönsuojelulaissa. Teollisuuspäästödirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 6 päivänä tammikuuta 2013.

Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano ja aluehallintovirastojen lupa-toiminnan sekä ELY-keskusten valvontatoimien ohjaus toimintojen tehostamiseksi ja yhteensovittamiseksi yhtäältä edellyttävät lupa- ja valvontamenettelyiden edelleen kehittämistä ja yhdenmukaistamista sekä toisaalta antavat mahdollisuuksia sille. Myös kuntien hyväksymismenettelyjen ja valvontatoimien edellytyksiä tulisi parantaa. Voimavarojen keskittäminen ja oikea kohdentaminen on ajankohtaista hallituskaudella 2011–2015. Ympäristöhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet sovitetaan valtion aluehallinnon kokonaisuuteen ja huolehditaan siitä, että tehtävien hoidon edellyttämät välttämättömät voimavarat turvataan siitä huolimatta, että aluehallintovirastoihin ja ELY-keskuksiin kohdistuu uusia voimavarojen vähennystavoitteita.

Valtioneuvoston periaatepäätös toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi vuosina 2009–2012 edellyttää muun muassa ympäristölupien käsittelyn tehostamista.

Ympäristönsuojelulain kehittämisessä on huolehdittava ympäristönsuojelun korkeasta tasosta sekä kansalaisten osallistumisoikeudesta ja oikeusturvasta. Myös perustuslain tulkinnat lailla ja asetuksella säätämisen suhteista, jotka ovat kehittyneet ympäristönsuojelulain säätämisen jälkeen, on otettava huomioon ympäristönsuojelulain uudistamisessa.

Lisätietoja