Liite 11. Liitteen 1 taulukot

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Ilmastopaneeli 0,5
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen 0,2
Tuetaan kivihiiltä korvaavia investointeja, 90 milj. euroa kehyskaudella 18,0
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 15,0
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen 46,0
Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan 12,0
Lisätään ympäristötutkimuksen ja ympäristöhallinnon resursseja 2,8
Lisätään rakennusalan täydennyskoulutusta energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi. Panostetaan riippumattomaan rakennusalan tutkimukseen. 1,0
Kiertotalouden edistämisohjelman toteuttaminen 2,0
Jätetiedon raportointi ja tilastointi, tietojärjestelmä, ylläpitorahoitus 0,3
Perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka 0,1
Eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttöönoton rahoitusta lisätään.  0,2
Yhteensä 98,0

3.1.1 Asuntopolitiikka

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Avustus kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen 2,3
Toimintamenojen kasvattaminen lisääntyvien tehtävien vuoksi 0,4
Asumisneuvonnan kustannukset. Uusi lakisääteinen tehtävä, jolloin kustannusarvio sisältää vaikutuksen julkiseen talouteen. Valtion talousarvioon 3,0 milj.€/v ja kuntien nettokustannusarvio 6,3 milj. €/v valtionavustuksen jälkeen.  9,3
Yhteensä 12,0

3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Lähetystöverkon ylläpitäminen 4,0
Lähetystöverkon vahvistaminen 3,9
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä 2,5
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut    2,4
Siviilikriisinhallinnan vahvistaminen 4,5
Rauhanvälityksen oma budjettimomentti 1,5
Kehitysyhteistyön rahoitus 0,41% BKTL 83,7
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen 1,4
Yhteensä 100

3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Poliisien määrän nostaminen -> 7500 (ml. POAMK koulutusresurssit) 18,0
Rajavartiolaitos, nykytason turvaaminen 4,3
Pakolaiskiintiön korottaminen 4,30
Kybervalmiuden nostaminen vastaamaan tietoturvauhkiin 4,0
Radikalisaation ehkäisy 0,35
Hätäkeskukset 2,5
Ylivelkaantuminen (painopisteenä oikeusaputoimistot, ennakkoneuvonta ja talousosaaminen) 1,5
Suomen Erillisverkot Oy (VIRVE-verkon uusiminen, siirtymävaiheeseen kustannukset) 5,0
Yhteensä 40,0

3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Hallinnonalan resurssien turvaaminen 1,70
Rikosasioiden käsittely 5,20
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin 2,00
Muiden tuomioistuinten toimintamenot / istuntosalivarustelu 0,50
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (julkinen oikeusapu + yksityisille avustajille maksetut korvaukset) 1,30
Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen  0,20
Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa 0,40
Perus- ja ihmisoikeustoimenpideohjelma 0,10
Lisäys ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen (yhdenvertaisuusvaltuutettu, ihmisoikeusjärjestöt) 0,45
Asetetaan valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori ja osoitetaan toimintaan riittävät henkilöresurssit 0,15
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä 0,20
Kansalliskielistrategia (ja kielipoliittinen ohjelma) 0,20
Avoimuusrekisteri: henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset 0,10
Ulosottoverkon säilyttäminen nykyisellään   1,20
Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston lisärahoitusta  1,30
Yhteensä 15,00

3.3.2 Puolustuspolitiikka

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Puolustushallinnolle turvataan riittävät resurssit: Puolustusvoimien henkilöstöä lisätään hallituskaudella noin 100 tehtävällä. 7,0
Asevelvollisuusjärjestelmää kehitetään: Kertausharjoitusten määrää nostetaan asteittain vaalikauden aikana Puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. Tavoitteena on noin 20 % lisäys nykyisestä tasosta hallituskauden loppuun mennessä. 1,5
Vapaaehtoinen maanpuolustus: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen. 1,5
Yhteensä 10,00

3.4 Elinvoimainen Suomi

    Milj. euroa
Toimenpide Toimenpide 2023
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen  Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot  43
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan  Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot  40
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan  Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot 20
 

Kansainvälisen kasvun ohjelma (ml. huippuosaajat

Suomeen)
30
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen 2
  Paikkariippumattomuuden edistäminen (valtion tehtävien organisoinnissa) -10
  Yhteensä 125,0

3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen

        Milj. euroa
Toimenpide 2020 2021 2022 2023
Perusväylänpidon pysyvä tasotarkistus 300 300 100 -100
     

(teknisessä kehyksessä +300 milj. 2022 alkaen)

Väylähankkeet       100
Joukkoliikennetuki + ostot (PÄÄSTÖVAIK.) 20 20 20 20
Yhteensä 320,00 320,00 120,00 20,00

3.4.2 Maatalous

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Ilmastoystävällinen ruokajärjestelmä  
Tutkimukseen panostaminen (sis. uudelleenkohdennus Akatemiasta) 5,0
Biokaasun ravinnekiertokorvaus 6,0
Luomuinstituutti 0,5
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet 0,5
Yhteensä 12,00
  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Elinvoimainen elintarviketalous  
Eläintautien torjunta 1,25
Elintarvikevienti 1
Elintarvikevienti 1,5
Markkinatoimenpiteet, julkiset hankinnat, nimisuojatuotteet, brändityö 0,5
Ravitsemus, kouluruoka 0,5
Peltorakenteen kehittämisohjelma 5
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta 1,7
Luomusitoumusten rahoitus 2020–2024 7,0
Yhteensä 18,5
  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Kasvua luonnon antimista  
Kalastuslain toimeenpano ja kalakantojen tutkimus 1,25
Kotimaisen kalan edistäminen 1
Ammattikalastuksen vahinkojen ehkäisy 1
Suurpetotutkimus 0,4
Porotalous 0,4
Kalastusmatkailuohjelma ym. 0,5
Yhteensä 4,6
Kaikki yhteensä 35,0

3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
TE-toimistojen resurssien lisäys (määräaikaishaastattelut) + nuorisotakuun edistäminen 9,0
Palkkatuen käyttöä lisätään (STM säilyy, TEM uusi) 18,0
Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma 0,5
Kotouttaminen ja työlupaprosessien tehostaminen 3,0
Työsuojelu ja valvonta 1,5
Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus) 25,0
Kehittämisraha työllisyyden edistämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi (esim. urapalvelut) (TEM) 2020, 2021 & Osatyökyvyttömyyseläke (lineaarinen malli) (STM) 2022, 2023 8,0
Yhteensä 65,0

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

3.6.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus 

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Tehdään nk. vanhuspalvelulain laaja päivitystyö laatua ja vaikuttavuutta lisäten. Säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Mitoituksen toteutuksessa huomioidaan ensisijaisesti hoitoisuus. Selkeytetään henkilöstön työnjakoa mm. tukipalveluiden osalta. 70,0
Ympärivuorokautisen hoivan vahvistamisen rinnalla turvataan kotihoidon resurssien riittävyys ja kehitetään omaishoitoa.  45,0
Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun tehtävä ja vanhusasiainvaltuutetun toimisto. 0,5
Huomioidaan päätöksenteossa perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuus. Tuetaan tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin. Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia.  2,0
Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloiden roolia. Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea. Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä.  4,0
Säädetään henkilöstömitoitus lastensuojeluun. Vuonna 2022 mitoitus nostetaan 35 asiakaaseen per henkilö ja vuonna 2024 30. Turvataan erityistä tukea vaativien lasten moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia.  9,0
Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa. 3,0
Uudistetaan asiakasmaksulaki tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja maksuja kohtuullistamalla.  45,0
Laajennetaan hallitusti seulontaohjelmaa (mm. suolistosyövät).  10,0
Uudistetaan lomituslaki  6,0
Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen) 50,0
Tutkimusrahoituksen lisääminen  4,0
Paperittomien terveydenhuolto 2,5
Laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen, poikkihallinnollinen mielenterveysstrategia. Tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu.  18,0
Muutetaan Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi  1,0
Yhteensä 270,0

3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen

  Milj. euroa
Etuuskorotus Vaikutus julkiseen talouteen
Eläkkeiden korotus 183
Perusturva +20e 52
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus +10e. Tahtotila: Lapsilisän yksinhuoltajakorotus siten, että lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotukiperheet. 22
4. ja 5. lapsen lapsilisät +10e 6
Opintorahan huoltajakorotus +25e 3
Opintoraha indeksiin 2020 puolikkaana ja siitä normaalisti 25
Elatustuki +7e 9
Yhteensä 300

3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Oppivelvollisuusiän pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen aste 107,0
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen 18,0
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toiselle asteella  29,0
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:  
  Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeus  17,0
  ryhmäkokojen pienentäminen  16,0
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli  14,5
Yhteensä 201,5

3.7.1 Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat

  Milj. euroa
Toimenpide 2023
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen 10,0
Taiteilija-apurahojen tason korotus 1,8
Taiteen perusopetuksen kehittäminen 2,0
Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen 0,5
Svenska Finlands Folkting tasokorotus 0,2
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 1,0
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano 5,0
Työpajatoiminnan tukeminen 2,0
Yhteensä 22,5