Liite 12. Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit, liitteen 2 taulukot

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 80
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 75
Luonnonsuojelun rahoitus 216
Kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi 18
Sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistuki 15
Määräaikainen kiertotalouden innovaatio- ja investointituki 85
Jätetiedon raportointi ja tilastointi, tietojärjestelmähanke 3
Biokaasuohjelma 15
Yhteensä 507
Valtion asuntorahastosta:  
Taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä 75
  75

3.1.1 Asuntopolitiikka

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Rahoitus digitalisaation edistämiseksi (maankäyttö- ja rakennuslain uudistus) 22
Puurakentamisen toimenpideohjelman jatko v. 2022 2
Sähköisen huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen 5
Kestävä kaupunkikehitys -ohjelman jatko 5
Valtion kehittämisavustus asunnottomuuden poistamiseksi (sisältää asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisen) 10
Yhteensä 43
Valtion asuntorahastosta:  
Uusi lähiöohjelma 40
Perusparannuksen käynnistysavustus, jonka ehtona energiatehokkuuden parantaminen ja perusparannuskorkotukilainan nostaminen (enimmäissuuruus on 4000 e / asunto) 24
Käyttötarkoituksen muutosavustus kasvaville kaupunkiseuduille, jotta olemassa olevaa rakennuskantaa, kuten toimistoja, voidaan muuttaa ARA-asunnoiksi 9
ARA-asuntojen korjaaminen ikääntyville sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla (uusi avustus) 30
Purkuavustuksen korotus (korotetaan määräaikaisesti purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta sekä akordivaltuuksia kiinteistökannan sopeuttamiseksi väestöltään vähenevillä alueilla) 27
Korjausavustukset 45
Osuuskunta-asumisen pilotit 1
  176

3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Lähetystöverkon vahvistaminen 1
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (pilotti) 6
Elintarvikeviennin edistäminen (pilotti) 2
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (järjestelmäkehitys)   4
Lähetystöverkon vahvistaminen, muutokset kiinteistöissä 17
Rauhanvälitys 6
Kehitysyhteistyö 208
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen 6
Yhteensä 250

3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
MIGRI tp-hakemusten ruuhkanpurkuun 6
Rajavartiolaitoksen korvausinvestoinnit 76
Rikollisuuden ehkäisy 8
OM:n ohjelmien toteuttaminen 2
SM:n ohjelmien toteuttaminen 1
Positiivisen luottorekisterin perustaminen 2
Yhteensä 93

3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin 4,5
Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset 0,5
Whistleblower -direktiivin edellyttämä rekisteri 1
Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat 0,5
Yhteensä 6,5

3.4 Elinvoimainen Suomi

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot 150
Yrittäjien hyvinvointi ja omistajanvaihdokset 4,5
Toimialakohtainen kasvukokonaisuus 82,5
Business Finland Venture Capital 15
Suomi digitalisaation edelläkävijänä 90
Hankinnoilla säästöjä ja parempia palveluita 30
Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus 45
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 45
Aluekehitysrahoitus (maakunnan kehittämisraha) 30
HAMA-kehittämisen rahoitus (sis. kuljetustuen jatkon) 30
Yhteensä 522

3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Avustus yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen 41
Laajakaistaohjelma 30
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja hankkeet 41
Kemi (Laurila)-Haaparanta radan sähköistäminen 10
Vaarallisten tasoristeysten poistamista 22
Konversiotuki 6
Yhteensä 150

3.4.2 Maatalous

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Biokaasu ja lannankäsittelyinvestoinnit 10
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 15,6
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 9,4
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3
Kestävä ruokajärjestelmä+ruokahävikki 1
Ympäristökorvaus 88
Luonnonhaittakorvaus 42
Makeran pääomitus 100
Eläintautien korvaaminen 5
Porotalouden investoinnit 1
Yhteensä 278

3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
PK-yritysten rekrytuki (kokeilu) ja ensimmäisen työntekijän palkka 25
Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 12
Digitaalisten palveluiden kehittäminen, osana työllisyyspalveluiden uudistusta 10
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen, kuntien roolia työllisyyspalveluiden tuottajana vahvistetaan 3
Työvoimakoulutus 14
Osatyökykyisten työkykyohjelma, kokeiluhankkeita 36
Yhteensä 100

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Poikkihallinnollinen ikäohjelma 15
Kotihoidon kehittämishanke 6
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa 6
Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta 6
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (perhekeskustoimintamalli, neuvoloiden rooli, parisuhdetyö ja vanhemmuuden tuki, kotipalvelu) 54
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 10
Päihteitä käyttävien äitien palvelut 9
Kehitysvammaisten henkilökohtaisten budjettien kokeilut 15
Sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemäärämisoikeuslainsäädäntö 8
Seulontaohjelma (hallittu laajennus) 10
Välitä viljelijästä -toimintamalli 8
Lomituksen ICT-järjestelmä 3
Lääkehuollon kehittämisen tiekartta 10
Kuntoutuksen kehittäminen 7
Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia 9
Käypähoitosuosituksen käännökset ruotsin kielelle 0,6
STM:n lainsäädäntötyön resurssit 3,4
Negatiivisen tuloveron kokeilu 20
Yhteensä 200

3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Ammatillisen koulutuksen opettajat 235
Peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 190
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 205
Jatkuva oppiminen 15
Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja alustamallin luominen 5
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli 40
Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 20
Lippulaivahankkeet 20
Yhteensä 730

3.7.1 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht.
Elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotuki 36
Creative Business Finland 6
Kulttuurin keskeiset tila-/rakennushankkeet 10
Kulttuuritoimintaa tukeva rahasto 15
Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, liikuntapoliittinen koordinaatioelin, liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen 24,6
Liikuntapaikkarakentaminen ja kansallinen virkistyskäyttöstrategia 12
Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot, kokoelmien monimuotoisuus 3,9
Kirjastoaineistojen hankinta 1,7
Etsivä nuorisotyö 9
Valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2026 0,6
Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle nuorisotyölle 1,2
Yhteensä 120