Liite 8. Liikenneryhmässä esille nousseet MAL-kehittämisajatukset kirjattuna

  • MAL: Vähennetään yhteistoimin liikennesuoritteita ja priorisoidaan vähäpäästöinen joukkoliikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen valtion ja kaupunkiseutujen MAL-suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoitussopimuksissa. Edistetään hankkeita, joissa pyöräilyreitit otettu huomioon.
  • MAL-sopimuksilla edistetään liikenneturvallisuuden nollaskenaariota (nolla liikennekuolemaa 2050).
  • MAL-seuduilla tavoitteena on eri liikennemuotojen kokonaisvaltainen integrointi tiedon ja rajapintojen avaamisen kautta. MAL-sopimusmenettelyitä kehitetään ja laajennetaan kattamaan palveluistumisen ja elinkeinopolitiikan sekä keskisuuret kaupunkiseudut.
  • Edistetään kuljetuspalveluiden, merilogistiikan ja siihen kuuluvien multimodaalisten kuljetusketjujen sekä pienlogistiikan nollapäästöisyyttä kaupunkiseuduilla MAL-sopimusten kautta.
  • Selvitetään mahdollisuus EU-rahoitukseen ensisijaisesti niiden kaupunkien yhteishankkeissa, jotka mukana liikenteen eurooppalaisella ydinverkolla sekä toiminnallisesti yhteydessä niihin ja sijaitsee välittömässä läheisyydessä.
  • Tuetaan suurten kaupunkien raitiotiehankkeita MAL-prosessissa.
  • Latausinfrastruktuurin edistämiseksi tulee asettaa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen velvoite rakentaa sähköautojen latausinfrastruktuuri taloyhtiöiden ja liikehuoneistojen suurten remonttien yhteydessä. Asunto-osakeyhtiölakia tulee muuttaa siten, että sähköjärjestelmään sähköautojen latausta varten tehtävät muutokset olisivat mahdollisia ilman osakkeenomistajien yksimielisyyttä.