''Uudella komiteatyön mallilla vahvistetaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja laajaa tietopohjaa''

4.2 Parlamentaariset komiteat

Hallitus uudistaa parlamentaarisen komiteatyöskentelyn. Parlamentaarinen komiteatyö vastaa tulevien vaalikausien suurten rakenne- ja muiden uudistusten valmistelusta.

Uudella komiteatyön mallilla vahvistetaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja laajaa tietopohjaa.

Komiteatyö muodostuu komitean tehtävänkuvan määrittämisestä, esiselvitysvaiheesta, asettamisesta, ehdotusten valmistelusta vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen sekä toteutuksen seurannasta. Suurten muutosten läpivienti edellyttää parlamentaarisen työn tueksi julkisen hallinnon osaamisen ja kyvykkyyden kasvattamista sekä virkavastuulla tehtävään valmistelutyöhön nojaamista.

Yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden valmisteluun kootaan valtiollisten instituutioiden lisäksi puolueet, asiantuntijat ja tutkijat, kunnat, yritykset ja yhteisöt sekä muut kansalaiset. Valmistelun tuloksellisuuden varmistamiseksi osallistumista ja laajapohjaista valmistelua tuetaan työvälineillä, jotka mahdollistavat kootun tiedon käsittelyn vaihtoehdoiksi, vaikutusselvityksiksi ja perusteluiksi päätöksentekijöille. 

Komiteatyön varmistetaan poikkihallinnollinen näkemys, työn jatkuminen yli vaalikausien, vaikuttavuus- ja arviointitietojen saatavuus kaikkeen komiteavalmisteluun sekä digitaalisten ja muiden työvälineiden hyödyntäminen kansalaisten kuulemisessa.

Valtioneuvoston kanslialla on vastuu komitea-asioiden koordinoinnista. VNK huolehtii siitä, että komitean toimeksiannon vaikutusalaan kuuluvien ministeriöiden ja komitean yhteistyö ja tiedonkulku sujuvat saumattomasti. Valtioneuvoston kanslia organisoi yhteistyössä ministeriöiden kanssa komiteasihteeristöjen työn tukesi tarvittavat vaikuttavuusarviointi- ja muut palvelut.

Lisäksi hallitus osoittaa tarvittaessa resurssit uudistusten arvioinneille ja mahdollisille selvityksille ja tieteellisille kokeiluille osana valtioneuvoston kanslian rahoitusta.

Komitean organisoinnissa ja työskentelyssä varmistetaan tarvittaessa valmistelun ja toimeenpanon jatkuvuus vaalikauden vaihtuessa.

Komitean asettamisen yhteydessä määritellään:

  • ehdotusten valmistelun ja tulosten toimeenpanon aikajänne siten, että edistetään tavoitteiden saavuttamista myös ylivaalikausien ulottuvissa uudistuksissa;
  • valmisteluun osallistuvat tahot, heidän roolinsa valmistelussa, ja osallistumisen keinot;
  • yhteinen ymmärrys tavoitteista ja tietopohjasta, jonka muodostamisessa hyödynnetään valtioneuvoston ja ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaa, hallinnon sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita ja erilaisia verkostoja, muun muassa tiedepaneeleja ja kansalaispalautetta;
  • tehtävien, resurssien ja aikataulujen sovittaminen yhteen talouden ja toiminnan suunnittelua varten sekä
  • sihteerityö, erilaiset selvitys- ja arviointitoimeksiannot sekä muut tukipalvelut.

Valtioneuvosto asettaa komitean ja nimittää sille puheenjohtajan. Komitean jäseniksi kutsutaan kaikista eduskuntapuolueista sekä keskeisistä eturyhmistä ja kansalaisjärjestöistä.

Komiteoiden työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia ja muita osallistavia menetelmiä sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiseksi.

Komitealle asetetaan pääasiassa ministeriöiden virkamiehistä koostuva komiteasihteeristö, jonka pääsihteerinä on nimetty ministeriön virkamies. Komiteasihteeristöön voidaan nimittää myös kunkin ratkaistavan alueen kannalta keskeisiä asiantuntijoita.

Komitean asettamista edeltää esiselvitysvaihe, tilannekuvan muodostaminen ja siihen pohjaava jaettu käsitys tavoiteltavasta lopputuloksesta. Valmisteltavan uudistuksen osalta muodostetaan komitean asettamisvaiheessa tilannekuvaan pohjautuen yhteisesti jaettu käsitys tavoiteltavasta lopputuloksesta.

Päävastuu työstä on ministeriöllä, jonka toimialaan kysymys pääasiassa kuuluu. Ministeriöt tekevät yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa tilannekuvan laatimisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.  

Komiteatyön tavoitteena on tuottaa ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä sovitussa aikataulussa siten, että niihin sitoudutaan.

Komitean työskentelyssä hyödynnetään tehokkaasti ajanmukaisia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja, erityisesti tiedon hankinnassa ja analyysissa. Työskentely rakennetaan siten, että esiselvitysvaiheessa koottava tietopohja päivitetään komiteatyön edetessä.