''Hallituksen strategista päätöksentekoa tuetaan entistä vahvemmin ennakointi- ja tutkimustiedolla''

4.1 Strategisen hallitusohjelman johtaminen

Hallituksen poliittisten tavoitteiden johtamisessa yhteen sovitetaan politiikka- ja resurssiprosessia, hallituspolitiikan koordinaatiota, tehostetaan toimeenpanoa ja varmistetaan ylivaalikautinen politiikkavalmistelu. Hallitusohjelman toimeenpanon tukemiseksi hallituksen strategiaprosessia vahvistetaan tarvittavilla muutoksilla valtioneuvoston kanslian organisoimisessa. Tarvittavat muutokset valtioneuvoston ohjesääntöön valmistellaan vuoden 2019 aikana.

Strategisen hallitusohjelman ohjaamisessa keskeisessä roolissa ovat ylivaalikautiseen parlamentaariseen valmisteluun perustettavat parlamentaariset komiteat, strategiset ministerityöryhmät ja Valtioneuvoston kanslian johdolla tehtävät strategiset sopimukset ministeriöiden kanssa. Valtioneuvoston kanslia valmistelee yhdessä eri ministeriöiden kanssa poliittisen ohjauksen prosessin, jolla varmistetaan käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen asetettujen painopisteiden mukaisesti. Hallitusohjelmassa olevien tavoitteiden, uudistusten ja priorisoitujen politiikkakokonaisuuksien toimeenpanosta laaditaan hallituskauden toimintasuunnitelma. Hallitusohjelman hankkeiden toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Hallituksen strategista päätöksentekoa tuetaan entistä vahvemmin ennakointi- ja tutkimustiedolla.

Hallituksella on säännöllisesti yhteisiä iltakouluja. Iltakouluissa päivitetään hallituksen yhteistä tilannekuvaa ja tuetaan hallituksen päätavoitteiden toteutumista.

Hallitus antaa yhteisen poliittisen ohjeistuksen kunkin tarkistuskierroksen käynnistämiseksi. Valtioneuvoston strategia- ja ohjausasiakirjoista muodostetaan yksi hallittava hierarkkinen kokonaisuus ja varmistetaan, että strategioiden edellyttämät resurssitarpeet ovat sopusoinnussa julkisen talouden suunnitelman kanssa.

Valtioneuvoston kanslian roolia hallitusohjelman strategissa ohjauksessa vahvistetaan.