4 Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen

Hallituksen tavoitteiden toteutumisesta tehtävää viestintää seurataan ja mitataan säännöllisesti. Viestinnän seuraamisen ja mittaamisen avulla viestintäosastot/viestintäyksiköt voivat analysoida sitä, onko hallituksen tärkeimmistä tavoitteista muodostunut kokonaiskuva ja onko viestinnässä käytetty oleellisia kanavia.

Seurantaan ja mittaamiseen käytetään useita erilaisia työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset mediaseurannat, verkkosivuanalytiikka, sosiaalisen median analysointityökalut sekä tiettyyn teemaan pureutuvat sisältöanalyysit. Seurannan välineitä kehitetään jatkuvasti.