3 Viestinnän yhteistyömalli

3.1 Hallituksen yhteinen strateginen viestintä

Kullakin hallituksella on mahdollisuus toteuttaa enintään muutama laaja-alainen uudistus. Isot uudistukset ovat keskeisessä roolissa hallituksen onnistumista arvioitaessa esimerkiksi julkisuudessa. Uudistukset ovat laajuutensa vuoksi usein erityisen vaikeita, ja niitä on tuettava voimakkaasti viestinnällä. 
Hallituksen isoista uudistuksista viestiminen on mahdollisimman avoin prosessi, jossa kansalaiset ja sidosryhmät pystyvät seuraamaan uudistuksen etenemistä sekä löytävät vaivattomasti uudistuksessa tuotettavat aineistot. 

Uudistusten etenemisestä raportoidaan myös hallituksen ja ministerien säännöllisissä mediatapaamisissa sekä sosiaalisessa mediassa selkeästi ja kiinnostavasti. Isoissa uudistuksissa hallituksen viestinnässä hyödynnetään vuorovaikutuksen keinoja rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. 

3.1.1 Hallituksen yhteisen viestinnän malli

Hallituksen isot uudistukset määritellään valtioneuvoston asettamien ministerityöryhmien priorisoimien hankkeiden mukaisesti. 

Hallituksen isoiksi, yhteistä strategista viestintää käyttäviksi uudistuksiksi määritellään kuuden ministerityöryhmän ympärille kiteytyvät toimet. Ministeriryhmiä on kuusi, ja niiden päätehtävinä ovat työllisyyden edistäminen, ilmasto- ja energiapolitiikka, sote-uudistus, osaaminen, sivistys ja innovaatiot, lapsi- ja nuorisopolitiikka sekä oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus. 

Isojen uudistusten yhteisen viestinnän mallia johtaa ja yhteensovittaa tehtävänsä mukaisesti valtioneuvoston viestintäosasto (VSO). VSO:n keskeisenä tehtävä on muodostaa kokonaiskuva hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Valtioneuvoston viestintäosasto suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä ministeriöiden viestintöjen kanssa kaikille hallituksen isoille uudistuksille yhteisen viestinnän konseptin ja visuaalisen ilmeen, ohjeistuksen ja materiaalipankin, joita viestinnässä käytetään yhteisen viestin selkiyttämiseksi.

Isojen uudistusten viestinnän toteuttaa kustakin ministerityöryhmästä vastuussa oleva ministeriö. Ministerityöryhmien kokouksiin osallistuu kunkin vastuuministeriön viestinnän edustaja. Ministerityöryhmä laatii itselleen uudistuksen/uudistuksien viestintäsuunnitelman ja huolehtii siitä, että suunnitelma ja viestinnän toteutus noudattavat hallituksen viestintästrategiaa. 

Hallituksen isojen uudistusten viestinnästä sovitaan hallitusryhmien viestinnästä vastaavien erityisavustajien säännöllisissä kokouksissa, tarvittaessa ministeriryhmien sihteerien eli ykkösavustajien kokouksissa. Valtioneuvoston viestintäjohtaja ja/tai vastuuministeriön viestintäjohtaja osallistuu näihin kokouksiin silloin kun niissä käsitellään hankkeita ja niiden viestintää. 

Hallituksen toimintasuunnitelman lisäksi hallitusohjelmassa on merkittävästi muita toimenpiteitä, joiden toimeenpano, seuranta ja viestintä tapahtuvat ministeriötasolla.

3.2 Viestinnän rakenteet

Viestintäjohtajakokouksella on keskeinen rooli hallituksen yhteisen viestinnän ja isojen uudistusten viestinnän suunnittelussa, koordinaatiossa sekä toteutuksen ohjauksessa ja seurannassa. Keskeistä on säännöllinen yhteydenpito ministeriryhmien viestinnästä vastaavien erityisavustajien kanssa.

Viestinnän vaikuttavuutta ja sen tuloksia tarkastellaan säännöllisesti viestintäjohtajakokouksissa ja niistä raportoidaan hallitukselle ja kansliapäällikkökokoukselle.

3.3 Iltakoulut tai vastaavat hallituksen
neuvottelut

Hallituksen iltakouluissa tai vastaavissa istunnoissa sovitaan tarvittaessa myös viestinnästä. Viestinnän esittelijänä toimii valtioneuvoston viestintäjohtaja. 

Hallitukselle raportoidaan iltakouluissa tarvittaessa ajankohtaisten tilanteiden, ilmiöiden, ennakointien sekä uudistusten viestinnän suunnitelmista ja niiden toteutumisesta viestintäjohtajakokouksen valmistelun pohjalta. Hallitus keskustelee ja tekee tarvittavat viestintälinjaukset ja toimeksiannot esittelyn pohjalta.