Liite 7. Eurooppa-pöydän muistio EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista

Ett starkt, enat och handlingskraftigt EU – Prioriteringar för Finlands EU-ordförandeskapsperiod

Strong and united – EU that delivers: Priorities for Finland’s Presidency of the Council of the European Union

EU voi ratkoa aikamme suuria haasteita, luoda hyvinvointia ja turvata kestävät sisämarkkinat olemalla yhtenäinen ja puolustamalla tinkimättömästi omia arvojaan.

EU globaalina ilmastojohtajana

Suomen puheenjohtajuuskaudella EU nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana. EU:lle luodaan pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Samalla EU hyödyntää vähähiilisen kierto- ja biotalouden uudet mahdollisuudet ja kasvu- ja vientipotentiaalin ja varmistaa siirtymän sosiaalisesti oikeudenmukaiseen hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Puheenjohtajakauden tavoite: Suomen puheenjohtajakauden päätteeksi järjestetään ilmastohuippukokous, jossa EU-maat yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa kehittävät ratkaisuja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, jossa päästövähennystavoitteet saavutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti, myös taloudellista menestystä luoden.

EU vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia

Eurooppalainen menestystarina pohjautuu demokraattisiin instituutioihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaatetta on vahvistettava, jotta Euroopan kansalaiset voivat nauttia rauhasta ja yhtäläisistä oikeuksista ja jotta EU voi uskottavasti puolustaa monenkeskistä sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää ja kansainvälisiä ihmisoikeusinstituutioita. Tämä edistää myös taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta ja on eurooppalaisten ja unionin alueelle sijoittuvien yritysten etu.

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää myös kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamista. Erilaisiin hybridi- ja laajan turvallisuuden uhkiin varautuminen on tärkeä painopiste. EU:n on myös tehostettava osallistumistaan konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanvälitykseen, kiinnittäen erityistä huomiota nuorten ja naisten erityiseen rooliin.

Puheenjohtajakauden tavoite: Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella rakennetaan yhteisiä keinoja EU:n oikeusvaltioperustan vahvistamiseksi. EU:n rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Kansalaisyhteiskunnan sekä riippumattomien tuomioistuimien asema varmistetaan.

Kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU

Toimivat sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat kilpailukykyisen EU:n. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot sekä digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa luomassa kilpailukykyisempää ja taloudellisesti vahvempaa EU:ta. Edistämällä alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia.

EU:lle on tärkeää vahvistaa yhteistyösuhteita Afrikan maiden ja Afrikan unionin kanssa.

Puheenjohtajakauden tavoite: Suomen puheenjohtajuuskaudella EU:lle päätetään luoda uusi kasvustrategia, jonka tähtäimessä on rakentaa EU:sta maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous.