Ministeri ja eduskunta

Kaikilla ministereillä on oikeus olla läsnä eduskunnan täysistunnossa ja ottaa osaa siellä käytävään keskusteluun. Eduskunnan valiokuntien kokouksiin ministeri osallistuu vain kutsuttaessa.

Ministerin tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista osallistumista eduskuntatyöskentelyyn. Ministerin tulee seurata etenkin oman hallinnonalansa asioiden käsittelyä eduskunnassa ja olla täysistunnossa niitä käsiteltäessä läsnä.

Hallituksen vuosikertomus

Eduskunnan yhtenä tehtävänä on valvoa hallituksen toimia. Tätä varten hallitus antaa jokaisille varsinaisille valtiopäiville hallituksen vuosikertomuksen.
Hallituksen vuosikertomukset

Välikysymys

Vähintään 20 kansanedustajaa voi tehdä valtioneuvostolle tai ministerille näiden toimialaan kuuluvasta asiasta välikysymyksen. Välikysymys esitetään täysistunnossa ja lähetetään valtioneuvostolle.

Välikysymyksen käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille.
Välikysymysvastaukset 2011-
Välikysymykset - eduskunta

Kirjallinen kysymys

Kansanedustajat voivat tehdä valtioneuvoston jäsenen vastattavaksi kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kirjallisen vastauksen tulee olla eduskunnassa 21 päivän kuluessa siitä, kun valtioneuvoston kanslia on vastaanottanut kysymyksen.
Kirjalliset kysymykset - eduskunta

Suullinen kyselytunti

Suullinen kyselytunti pidetään yleensä torstaisin täysistunnon yhteydessä klo 16. Suullisella kyselytunnilla vastataan ennalta valmistelemattomiin kysymyksiin. Vastaus kysymykseen saa kestää enintään minuutin. Suullisella kyselytunnilla voidaan käsitellä tiettyä aihetta tai tietylle hallinnonalalle kuuluvia asioita.

Ajankohtaiskeskustelu

Puhemiesneuvosto voi päättää ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä sekä siihen liittyvistä käytännöistä. Valtioneuvoston kanssa sovitaan keskustelun ajankohdasta ja ministereiden puheenvuoroista.

Selonteko ja tiedonanto

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa. Myös tiedonanto voidaan lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan toimittaa äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Selonteon käsittelyssä ei voida äänestää luottamuksesta.
Selonteot - eduskunta
Tiedonannot - eduskunta

Pääministerin ilmoitus

Pääministeri voi puhemiehen kanssa sopimanaan aikana antaa eduskunnalle ilmoituksen valtioneuvoston toimialaan kuuluvasta asiasta. Ilmoituksen voi antaa myös pääministerin määräämä muu ministeri. Ilmoituksen johdosta käydään täysistuntokeskustelu päätöksiä tekemättä.
Pääministerin ilmoitukset 2011-
Pääministerin ilmoitukset - eduskunta