Ministerien työnjako ja sijaisuudet

Samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta päätetään valtioneuvoston järjestäytymisistunnossa. Samaan ministeriöön nimitetyt ministerit katsotaan rinnasteisiksi. 

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua sekä talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua toimialallaan.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Päätös ministerien työnjaosta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä 5.1.2023

Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty valtioneuvoston jäsenkin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Muille ministereille määrätään yleensä neljästä viiteen sijaista.

Työnjako ja sijaisuudet Marinin hallituksessa

Valtioneuvoston yleisistunto päättää työnjaosta samassa ministeriössä toimivien ministerien kesken sekä ministerien sijaiset ja lomat.

Pääministerin sijaiset 
Ministerien sijaiset

Valtioneuvoston kanslia

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen käsittelee ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille, sekä valtion omistajaohjausasiat.

Pääministeri Marin käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat eurooppa- ja omistajaohjausministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta.

Ulkoministeriö

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee pohjoismaisen yhteistyön asiat.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari käsittelee kehitysyhteistyötä ja ulkomaankauppaa koskevat asiat. 

Ulkoministeri Haavisto käsittelee muut ulkoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Oikeusministeriö

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat sekä Ahvenanmaa-asiat.

Oikeusministeri Henriksson käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.    

Valtiovarainministeriö

Kuntaministeri Paatero käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, työnantaja-, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.

Valtiovarainministeri Saarikko käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan- sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat. 

Opetusministeri Andersson käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee ne työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu työministerille.

Työministeri Haatainen käsittelee asiat, jotka koskevat työllisyys ja toimivat markkinat –osastoa sekä työvoimapalveluita koskevat asiat alueet ja kasvupalvelut -osastolta. Lisäksi työministeri käsittelee työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevat asiat sekä ministeriön yleishallinnolliset asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee tasa-arvoasiat. 

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle, turvallisuus- ja terveys -osastolle, yhteisöt ja toimintakyky -osastolle ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolle kuuluvat asiat, lukuun ottamatta valmiusasioiden koordinointia sekä rahapelitoiminnasta saatujen tuottojen jakamista koskevia asioita sekä lääkehuoltoa kuitenkin siten, että Kansallista lääkekehityskeskusta koskevat asiat kuuluvat hänelle. Lisäksi hän käsittelee työterveyshuoltoa ja lomitusta koskevat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.