OHRA-hanke
FI SV EN

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin ehdotettu muutos?

 • Hankkeen keskeinen ehdotus on uudenlainen hallituksen strategiakokonaisuus. Hallituksen strategia muodostuisi kahdessa vaiheessa: hallitusohjelman laadintavaiheessa ja välittömästi sitä seuraavassa hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa.

 

 • Hallitusohjelma kirjoitettaisiin nykyistä linjaavammaksi, ja siinä vältetään yksityiskohtaisten toimien määrittämistä.
 • Ohjelmassa nimettäisiin selkeästi hallituksen keskeisimmät politiikkatavoitteet, joita olisi kolmesta viiteen. Hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa näille tavoitteille rakennettaisiin toimenpidekokonaisuudet, ns. politiikkapaketit, joiden etenemistä hallitus kokonaisuutena erityisesti edistäisi. Hallituksen toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma sovitettaisiin sisällöllisesti ja ajallisesti yhteen niin, että muodostuu yksi hallituksen strategia.

Mitä hyötyä ehdotetuista uudistuksista olisi?

 • Kun hallituksen keskeiset tavoitteet ovat selkeät ja prosessit ohjataan tukemaan näiden saavuttamista, saadaan voimavaroja ja voimaa todellisten muutosten aikaansaamiseen. Nykytilanteessa liian suuri osa hallinnon voimavaroista käytetään päätösten valmisteluun ja liian pieni osa varsinaisen muutoksen aikaansaamiseen.

Mitä tarkoitetaan politiikkapaketilla?

 • Politiikkapaketit ovat hallituksen keskeisimpien politiikkatavoitteiden toteuttamiseen tarkoitettuja politiikkainstrumentteja. Politiikkapaketit eivät ole liian laajoja kuten hyvinvointi eivätkä liian suppeita, projektityyppisiä. Niiden olemus on hallituksen päätettävissä, mutta ne voivat olla esimerkiksi keskeisiä uudistuksia tai ohjelmia.
 • Kullekin paketille määritellään kuva lähtötilanteesta, voimavarat, toimenpiteet, niiden aikatauluta vastuut sekä onnistumisen mittarit ja tietotarpeet. Pakettien valmistelua ohjataan poliittisesti.

Eikös tätä ole yritetty aiemminkin? Miksi nyt olisi toisin?

Keskeiset erot aiempiin yrityksiin verrattuna ovat:

 • OHRA-kokonaisuudessa korostetaan hallitustyöskentelyn poliittista ohjausta. Myös valmistelussa on oltu aiempaa tiiviimmin yhteydessä poliittisiin päättäjiin, jotka ovat avainasemassa.
 • Uudistus lähtee selkeästi uudenlaisesta, strategisemmasta hallitusohjelmasta.
 • Tarkoituksena on integroida hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelu, mikä edellyttää yhteen sovitettua VNK:n ja VM:n valmistelua.
 • Aiemmin kokeiltuihin politiikkaohjelmiin liittyvistä haasteista on otettu opiksi: nyt hallituksen politiikkapaketit ovat aidosti hallituksen toimintasuunnitelmassa etusijalla ja niihin kytketään tarvittavat määrärahat. Paketeille asetetaan ministerityöryhmät ja näiden lisäksi valmistelevia ministerityöryhmiä olisi vain poikkeustapauksessa.
 • Katainen–Stubb-hallituskaudella oli hallitusohjelman jälkeen laadittu hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. Koska se valmisteltiin virkamiesvetoisesti, poliittiset päättäjät eivät ole kokeneet sitä omakseen. Tällä kertaa tarkoitus on luoda selkeästi poliittisessa ohjauksessa oleva prosessi. Samalla tavoitteena on taata päätöksenteolle monipuolinen ja vaihtoehtoisia keinoja tarkasteleva tietopohja virkamiesten toimesta.

Onko ehdotukset jo päätetty toteuttaa?

 • Olennaisimmat päätökset uudistuksen toteutumisen kannalta ovat poliittisia ja ne tekee seuraava hallitus. Ratkaiseva vaihe ehdotusten toteutumisen kannalta on hallitusohjelmavaihe. Erityisesti se, nimetäänkö seuraavassa hallitusohjelmassa selkeästi keskeisimmät politiikkatavoitteet, joista voidaan rakentaa politiikkapaketteja.
 • Ehdotusten käytännön toteutusta varten tehdään täsmentävää jatkovalmistelua, mm. valmistellaan uudistuksen edellyttämiä säädösmuutoksia keväällä 2015.

Miten asia etenee?

 • Ministeri Paula Risikko on asettanut OHRA:n jatkohankkeen, jonka tehtävänä on täsmentää OHRA-hankkeen ehdotuksia.

Miten varmistetaan politiikan sisältötavoitteiden ja rahanjaon välinen yhteys?

 • Hallituksen toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma integroidaan ajallisesti ja sisällöllisesti. Hallitus antaa yhden yhtenäisen valmistelutoimeksiannon hallituksen toimintasuunnitelmaa varten, jossa huomioidaan sisältö- ja resurssivalmistelun yhteensovitus.
 • Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön virkamiehistä kootaan strateqiaprosessin koordinoiva sihteeristö, jota vetää pääministerin valtiosihteeri yhteistyössä valtiovarainministeriön valtiosihteerin kanssa.
 • Ministeriöiden valmistelussa lähtökohdaksi otetaan edellä mainittu integrointi. Kansliapäälliköiden kollektiivia käytetään tehokkaasti koordinaatioon ja sen varapuheenjohtajaksi nimetään valtiovarainministeriön valtiosihteeri pääministerin valtiosihteerin toimiessa puheenjohtajana.

Mitä uudistuksia ehdotetaan päätöksenteon tietopohjan parantamiseksi?

 • Hallitusneuvotteluja varten laaditaan tietopohja-aineisto hallituksen lähtötilanteesta valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön koordinoimana.
 • Hallitusohjelman lisäksi laadittavan hallituksen toimintasuunnitelman laatimisen pidempi aika (n. 3 kk aikaa) mahdollistaa tietopohjan hyödyntämisen valmistelussa.
 • Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys ja tutkimusrahaa ohjataan tukemaan erityisesti politiikkapakettien tietotarpeita. 
 • Hallitukselle järjestetään vuosittain tilannekuvaistunto, jossa voidaan jatkossa käyttää valtioneuvoston tutkimustoiminnasta saatavaa tietoa sekä strategisen tutkimuksen tuottamaa tietoa, erityisesti politiikkapaketteihin painottuen.
 • Valtioneuvostoon perustetaan asiantuntijayksikkö, jonka ydintehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja eduskunnalla on käytössään kunnollinen arviointitieto päätettäessä keskeisistä rakenne- ja muista muutoksista.