Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon

17.5.2022 18.30
UM VNK
Ulkoministerin allekirjoittama kirje, jolla Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon.
Tasavallan presidentti on tiistaina 17. toukokuuta 2022 päättänyt valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä, ja asettanut valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Valtioneuvosto hyväksynyt selonteon Nato-jäsenyydestä

15.5.2022 17.23
UM VNK
Maapallo
Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Valtioneuvosto on sunnuntaina 15. toukokuuta 2022 hyväksynyt selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (Nato).

Hallitus antoi esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi

12.5.2022 13.59
YM
Valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi annettavaksi eduskunnalle. Uuden lakiehdotuksen pohjana on nykyinen luonnonsuojelulaki, mutta sitä on ajantasaistettu ja lakiin esitetään uusia säännöksiä sekä kokonaan uusia lukuja. Uusia ovat esimerkiksi säännökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, uhanalaisista luontotyypeistä, luontotiedon hallinnasta sekä kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta ja toimintaohjelmasta. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen kirjataan lain tavoitteisiin.

Hallitus esittää seitsemän päivän hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon

12.5.2022 14.46
STM
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen hoitotakuun muuttamisesta. Esityksellä tiukennetaan terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Hallituksen esitys
Valtion virastojen aukioloaikojen lainsäädäntö uudistuu – mahdollistaa käyntiasioinnin joustavamman kehittämisen

12.5.2022 13.53
VM
Lakimuutoksilla luotaisiin selkeät raamit ja vähimmäisvaatimukset valtion viranomaisten aukiololle. Näin viranomainen voisi päättää palveluajoistaan ja kohdentaa aukioloaikaansa asiakastarpeiden mukaisesti. Aukioloajat voisivat olla keskenään erilaiset eri toimipaikoissa ja eri päivinä. Viranomaisten nykyisiin aukiolokäytäntöihin ei kohdistuisi kuitenkaan välittömiä muutospaineita. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 12. toukokuuta.

Suomi voi ottaa vastaan Ukrainasta paenneita myös siirtoina muista maista

12.5.2022 13.50
SM
Suomi kantaa EU:n osana vastuunsa Ukrainan tilanteen muuttoliikevaikutuksista ja erityisesti sotaa pakenevien suojelemisesta. Osana EU:n yhteisiä toimia Suomella on valmius ottaa vastaan tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä myös siirtoina muista maista. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa siirtoihin kirjelmässä, jonka se antoi eduskunnalle 12.5.