Valtioneuvoston yleisistunnossa päätettävät ohjausasiakirjat ja niiden valmistelu

Valtioneuvostossa valmistellaan hallituskausittain lukuisia valtioneuvoston yleisistunnossa hyväksyttäviä ohjausasiakirjoja. Ohjausasiakirjat ovat keskenään hyvin erilaisia niin esitystavaltaan kuin tarkoitukseltaan. Ohjausasiakirjat voidaan jaotella karkeasti selontekoihin sekä valtioneuvoston periaatepäätöksinä annettaviin strategioihin, ohjelmiin ja erilaisiin suunnitelmiin. 

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja.

Ohjausasiakirjoilla ei ole välitöntä oikeudellisesti velvoittavaa roolia. Niiden vaikutus toteutuu välillisesti johtamisjärjestelmän kautta. Tämän vuoksi ohjausasiakirjasta päättäminen ja sen laadinta ei suoraan johda sen toimeenpanoon. Ohjausasiakirjan vaikuttavuus riippuu siitä, miten se kytketään osaksi valtioneuvoston muuta ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Tässä on tapauskohtaista vaihtelua.

Valtioneuvoston kanslia on yhdessä ministeriöiden kanssa valmistellut oppaan, jonka tavoitteena on tukea valmistelua sekä parantaa ohjausasiakirjojen keskinäistä yhdenmukaisuutta ja laatua. Opas on luonteeltaan suositus. 

Opas on laadittu siten, että sitä olisi mahdollista soveltaa eri tyyppisten ohjausasiakirjojen valmistelussa. Vaikka opas koskeekin ennen kaikkea valtioneuvostotasolla valmisteltavia asiakirjoja, voi sitä soveltuvin osin hyödyntää myös ministeriö- tai virastotasolla laadittavien ohjausasiakirjojen valmistelussa. 

Opas koostuu kolmesta osasta:

  1. ohjausasiakirjan (strategian) mallirakenne
  2. ohjausasiakirjan valmisteluprosessi
  3. kytkeytyminen ohjausjärjestelmään ja liittymäpinnat julkisen talouden suunnittelun ja talousarvioesityksen prosesseihin