Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2014/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (HE 263/2014 vp; EV 345/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150486
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yhtenäistettyjen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien rikoslain säännösten soveltamista ja toimivuutta, ja jos aihetta ilmenee, ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen