Hallituksen esitys VM/2015/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399
Asia
Esityksellä pantaisiin täytäntöön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (2014/59/EU) 55 artikla ja osin talletussuojadirektiivin muutosdirektiivin (2014/49/EU) edellyttämät muutokset. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän säännös alentamiskelpoisten velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen tunnustamisesta sopimuksissa. Sijoituspalvelulakia ehdotetaan muutettavan siten, että vain sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka kuuluvat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain soveltamisalaan, olisi laadittava luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu elvytyssuunnitelma. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain säännöksiä maksusitoumuksen käytöstä ja talletussuojamaksujen määräytymisestä täsmennettäisiin. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta
Vaikutukset
Säännöksillä arvioidaan olevan kustannusvaikutuksia luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille. Käytänteitä ja poikkeuksien käyttöä yhtenäistävällä Euroopan pankkiviranomaisen teknisellä sääntelyllä ja ohjeilla voidaan vähentää toimialalle aiheutuvia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen