Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2014/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Puolustusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta (HE 297/2014 vp; EV 318/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri
Carl Haglund
Esittelijä
Kosti Honkanen, Hallitussihteeri p.029 5140607
Asia
Eduskunta edellyttää, että ministeriöiden väliselle viranomaisyhteistyölle luodaan kriisinhallinnassa selkeä toimintamalli ja että valtioneuvosto antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen tällaisen toimintamallin perustamisesta ja toimintatavasta vuoden 2015 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja lain voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen