Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2014/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 224/2014 vp; EV 328/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jennimari Huovinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5150394
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden ulottamisesta tuomioistuinten lautamiehiin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015 lukuun ottamatta lakia tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, joka tulee voimaan myöhemmin lailla erikseen säädettävänä ajankohtana sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen