Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2014/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 341/2014 vp; EV 357/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia sekä vaikutuksia laatuun ja ryhmäkokoihin ja ryhtyy varhaiskasvatuslain toisen vaiheen uudistamisen yhteydessä toimenpiteisiin laista puuttuvien keskeisten määritelmien täsmentämiseksi, jotta turvataan lasten kokonaisvaltainen hoiva, kasvu ja kehitys. Hallituksen tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2017 keväällä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, lain opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2015 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen