Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen UM/2015/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamisesta; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sari Lehtiranta, Lähetystöneuvos p.029 5352139
Asia
Osastopäällikkö Pekka Puustiselle tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Sari Lehtirannalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamisesta. Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. Cotonoun sopimukseen liitetyn sisäisen rahoitussopimuksen 4 artiklan mukaisesti Suomella on velvollisuus toimia Euroopan investointipankin (EIP) kautta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille (AKT-maat) myönnettyjen lainojen takaajana. Neljännen artiklan mukaan jäsenvaltioiden on sitouduttava toimimaan ehdoitta investointipankin takaajina kaikissa investointipankin Cotonoun sopimuksen johdosta tekemissä rahoitussitoumuksissa suhteessa osuuksiinsa Euroopan investointipankin merkitystä pääomasta. Eduskunta on hyväksynyt sisäisen rahoitussopimuksen (HE 292/2014 vp - EV 187/2014 vp) ja se saatettiin kansallisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015 valtioneuvoston asetuksella (161/2015).
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa osastopäällikkö Pekka Puustisen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Sari Lehtirannan allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen sopimuksen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamisesta ja hyväksyy sanotun sopimuksen. (RV)
Vaikutukset
Takauksista aiheutuvat maksut ovat korkeintaan 24,8 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020. Voimassaolevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, joka perustuu 3.4.2014 valtioneuvoston vahvistamaan määrärahakehykseen vuosille 2015–2018, on otettu huomioon mahdolliset takaukset vuoteen 2018 asti. Momentin 24.30.66, käyttösuunnitelmakohdan 3, Euroopan kehitysrahasto, määräraha on siirtomäärärahaa (3 v). Täysimääräisenä toteutuessaan takaukset olisivat noin 9 % käyttösuunnitelmakohdan vuosien 2015–2018 suunnitellusta määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen