Valtioneuvoston kirjelmä VM/2015/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Euroopan unionin komissio on 18 päivänä maaliskuuta 2015 antanut ehdotuksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta; COM(2015) 129 final. Neuvosto antoi 9 päivänä joulukuuta 2014 direktiivin 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Se laajensi automaattisen tietojenvaihdon kaikkiin tuloihin OECD:n neuvoston heinäkuussa 2014 julkaiseman globaalistandardin mukaisesti. Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on direktiivin 2003/48/EY soveltamisalaa laajempi ja direktiivissä säädetään, että jos direktiivien soveltamisalat ovat päällekkäiset, direktiivi 2014/107/EU saa etusijan. Eräissä harvoissa tapauksissa sovelletaan direktiiviä 2003/48/EY mutta nämä tapaukset, samoin kuin Itävallan osalta edellytetyt erityisjärjestelyt, on otettu huomioon ehdotetun kumoamissäännöksen voimaantulomääräyksissä. Siirtymäajan jälkeen direktiiviä 2003/48/EY ei enää tarvita. Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaan säästödirektiivi kumottaisiin 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Direktiivin 2014/107/EU soveltaminen alkaa sen 2 artiklan mukaan vuoden 2016 alusta, mikä varmistaa sen, että rahoitustilitiedot ilmoitetaan keskeytyksettä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Jos ehdotus hyväksytään, kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentti voidaan siirtymäajan jälkeen kumota. Myös rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 9 momentti voidaan kumota, jolloin koron lähdeverovapaus tältä osin perustuisi tuloverolain 9 §:n 2 momenttiin ja monissa tapauksissa myös Suomen muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemiin tuloverosopimuksiin. Verohallinto saa muista jäsenvaltioista sijoituksiin liittyviä tietoja automaattisena tietojenvaihtona 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen sovellettavan direktiivin 2014/107/EU perusteella. Myös tiedon keruun ja Suomeen sijoittautuneiden maksuasiamiesten tai finanssilaitosten osalta ehdotus merkitsee sovellettavan säännöksen vaihtumista. Taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittävät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen