Valtioneuvoston asetus MMM/2015/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Katriina Pessa, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162252
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annettua asetusta (175/2001) siten, että asetus koskisi ainoastaan elinkeinonharjoittajien ja patiskuntien alkutuotantoon liittyviä investointeja. Tukea ei kuitenkaan myönnettäisi sellaisiin investointeihin, jotka koskevat kalastusta, vesiviljelyä, metsätaloutta tai muuta kuin alkutuotantoa koskevaa toimintaa taikka porojen tai maan hankintaa. Rahoittaminen tuen kohteiden osalta rajoitetussa muodossa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) nojalla koskisi vuotta 2015. Vuodesta 2016 alkaen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukia on tarkoitus myöntää porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/20 11) nojalla. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 25.5.2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja päättää, että asetus julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (maatilatalouden kehittämisrahasto) Kehittämisrahaston vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisiin tarkoituksiin on osoitettu 4,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevaan tutkimukseen voidaan myöntää rahoitusta 0,35 miljoonaa. Muutos mahdollistaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukijärjestelmän jatkumisen myös vuonna 2015, joskin aikaisempaa rajoitetumpana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen