Valtioneuvoston kirjelmä VM/2015/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Euroopan unionin komissio antoi 18 päivänä maaliskuuta 2015 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, COM(2015) 135 final. Ehdotuksen mukana pakollinen automaattinen tietojenvaihto olisi laajennettava sellaisiin verotusta koskeviin ennakkopäätöksiin, jotka liittyvät rajatylittäviin tilanteisiin ja rajatylittävien liiketoimien siirtohinnoittelua koskeviin ennakkohinnoittelusopimuksiin. Tiedot olisi annettava komissiolle sekä muille jäsenvaltioille, jotka voisivat tarvittaessa pyytää lisätietoja määrittääkseen, mitä päätös vaikuttaa niiden verotukseen, ja mahdollisesti suorittaa tarvittavat toimenpiteet. Ehdotuksen 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Uusien säännösten soveltamisen alkuajankohdaksi ehdotetaan 1 päivää tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen hyväksyminen vaatisi muutoksia kansalliseen veroalan hallinnollista yhteistyötä koskevaan lainsäädäntöön, lähinnä lakiin hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta. Verohallinto saisi muista jäsenvaltioista enemmän tietoja. Taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittävät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen