Valtioneuvoston asetus STM/2015/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Reetta Orsila, Neuvotteleva virkamies p.029 5163505
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 1 osalta. Tällöin ehdotetaan kumottavaksi valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä ja annettavaksi uusi asetus. Muutokset voimassa olevaan turvamerkkejä koskevaan valtioneuvoston päätökseen verrattuna ovat pitkälti teknisiä. Aiemmissa päätöksen liitteissä säädetyistä asioista säädetään nyt pykälissä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista
Vaikutukset
Asetus olisi työsuojelulainsäädäntöä täydentävä. Työturvallisuuslain 8 §:n mukaan työnantajan on työssä tarpeellisilla toimenpiteillä huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Työsuojeluviranomaiset valvovat jo nyt, että työpaikkojen rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys ovat kunnossa. Esityksestä aiheutuisi työnantajalle vähäisiä taloudellisia vaikutuksia, kun merkki Haitallista ja ärsyttävää –ainetta tulee poistaa. Ehdotus lisää koulutustarvetta turvamerkeistä työpaikoilla ja työsuojeluviranomaisten osalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen