Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2014/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 174/2014 vp; EV 339/2014 vp)

Ministeri
Päivi Räsänen
Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki rikostorjunnasta Tullissa
 2. Lag om brottsbekämpning inom Tullen
 3. Laki tullilain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av tullagen
 5. Laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 5 kap. 1 § i polislagen
 7. Laki rajavartiolain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av gränsbevakningslagen
 9. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet
 11. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
 13. Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen
 15. Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 12 § i utlänningslagen
 17. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
 19. Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen
 21. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 12 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
 23. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 3 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
 25. Laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 4 och 103 § i punktskattelagen
 27. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän
 29. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken
 31. Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
 32. Lag om upphävande av lagen om ändring av 46 och 47 § i tullagen