Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2014/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ympäristöministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 82/2014 vp; EV 310/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma SISÄLTÖ: Eduskunta edellyttää, että ilmastolain toimeenpano ei lisää kansalaisten, yritysten tai maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa, vaan ainoastaan ohjaa ja koordinoi viranomaistoimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Magnus Cederlöf, Ympäristöneuvos p.+35 8295250060
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa ilmastolain ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen