Valtioneuvoston asetus TEM/2015/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Tapani Koivumäki, Teollisuusneuvos p.+35 8295063722
Asia
Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta on säännökset, joilla tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain säännöksiä vaarallisia kemikaaleja, nestekaasua ja öljylämmityslaitteistoja koskevista hallinnollisista menettelyistä. Asetusehdotuksessa on otettu huomioon uuden vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset. Valtioneuvoton asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on otettu huomioon ne muutokset, jotka johtuvat uudessa vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa direktiivissä käyttöönotetusta vaarallisten kemikaalien, CLP-asetuksen mukaisesta luokituksesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta ja asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksilla ei ole merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia. Säännökset perustuvat pääosin nykyisiin säännöksiin ja tarkentavat vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain säännöksiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen