Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta (HE 361/2014 vp; EV 316/2014 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 19 päivänä marraskuuta 1934 tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta Kööpenhaminassa 1 päivänä kesäkuuta 2012 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja lain perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta sekä määrää lain perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja lain perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 17 päivänä elokuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen