Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2014/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 351/2014 vp; EV 341/2014 vp)

Ministeri
Päivi Räsänen
Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa
 2. Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen
 3. Laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta
 4. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen
 5. Laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen
 7. Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet
 9. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
 11. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
 13. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
 15. Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen
 17. Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol
 19. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
 21. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
 23. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret
 25. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
 27. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
 29. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten