Valtioneuvoston asetus OKM/2015/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Aino Still, Hallitussihteeri p.+35 8295330396
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vapaasta sivistystyöstä annetussa asetuksessa tarkemmin työpaikalla käytännön työtehtävissä järjestettävää koulutusta koskevassa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovittavista asioista. Esityksessä ehdotetaan, että kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskusten yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus olisi 10 opetustuntia. Kansanopiston yksikköhintaan tehtäviä korotuksia muutettaisiin siten, että korotusten euromääräinen vaikutus suhteessa korottamattomaan yksikköhintaan säilyisi samana kun korottamaton yksikköhinta olisi vuodesta 2016 lukien opiston ulkopuolella asuvan yksikköhinta. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännös Snellman- korkeakoulun opiskelijaviikon laskemisesta. Asetuksella säädettäisiin kansanopiston etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen laskemisesta sekä kansanopiston ja liikunnan koulutuskeskuksen etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen ja opiskelijavuorokausien huomioon ottamisesta valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävinä suoritteina. Muutosehdotukset perustuvat 1 päivänä tammikuuta 2016 voimaan tulevaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutokseen (579/2015) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän ehdotuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Kansanopistojen ylläpitämisluvassa mainitun koulutustehtävän tai erityisen koulutustehtävän perusteella tehtävien yksikköhinnan korotuksien muutosten euromääräinen vaikutus suhteessa korottamattomaan yksikköhintaan säilyisi samana kun korottamaton yksikköhinta olisi jatkossa opiston ulkopuolella asuvan yksikköhinta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan korotukset on tehty opistossa asuvan opiskelijaviikon yksikköhintaan. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain nojalla yksikköhinnan korotukset tasataan kansanopistojen tasaushintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen