Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2014/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 231/2014 vp; EV 340/2014 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katariina Jahkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150246
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
 3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
 5. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 31 § i lagen om utlämning för brott
 7. Laki avioliittolain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av äktenskapslagen
 9. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
 11. Laki adoptiolain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av adoptionslagen
 13. Laki isyyslain 53 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 53 § i faderskapslagen
 15. Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 11 och 13 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
 17. Laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 95 j och 95 k § i lagen om förmyndarverksamhet
 19. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
 21. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen