Hallituksen esitys VM/2015/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Assi Salminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5530560
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, kuolleeksi julistamisesta annettua lakia, holhoustoimesta annettua lakia, edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia. Kyseisissä laeissa on maistraattien toimivaltaa koskevia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan lain tasolla olevien toimivaltaa koskevien säännösten korvaamista valtuutussäännöksillä niin, että toimivaltaisesta maistraatista säädettäisiin jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kokoamaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Toimivaltaisista maistraateista säädettäisiin jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella silloin, kun muutettavaksi ehdotettujen lakien nojalla ei muutoin toimivaltaista maistraattia ole. VOIMAANTULO: Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen