Valtioneuvoston asetus STM/2015/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Johanna Huovinen, Hallitussihteeri p.029 5163408
Asia
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tämän mukainen muutos on 1,74 prosenttia. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Tämän mukainen muutos on 1,78 prosenttia. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Tämän lisäksi hallitusohjelman mukaisesti korotettaisiin asetuksessa säädettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien tasasuuruisten maksujen enimmäismääriä 27,5 prosenttia. Kunnat saavat periä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista enintään asetuksessa säädetyt maksut. Hallitusohjelman mukaan korotuksen vaikutus julkisen talouden kustannuksiin ja kuntien rahoitusosuuteen tulisi olla 150 miljoonaa euroa vuoden 2016 alusta lukien. Maksutuoton arvioidaan olevan korotuksen piirissä olevissa palveluissa vuonna 2016 noin 604 miljoonaa euroa. Selkeyden vuoksi korotetut euromäärät pyöristettäisiin lähimpään 0,10 euroon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Maksujen korotukset mahdollistavat kuntien asiakasmaksutulojen kasvun indeksikorotusta ja hallitusohjelman tavoitetta vastaavasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen