Valtioneuvoston asetus STM/2015/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Tiina Muinonen, Hallitussihteeri p.029 5163185
Asia
Asetuksella säädettäisiin asian ratkaisemisesta tapaturma-asiain korvauslautakunnassa, lautakunnan päätösvaltaisuudesta ja hallinnosta sekä lausuntopyynnön ja lautakunnan lausunnon muodosta. Tapaturma-asiain korvauslautakunta on vakuutuslaitoksille suositusluontoisia lausuntoja työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antava elin, jonka toiminta perustuu 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen uuteen työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015). Asetus korvaisi voimassa olevan tapaturmavakuutuslain nojalla annetun samannimisen asetuksen 965/2002. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan samaan aikaan työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulon kanssa 1 päivä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tapaturma-asiain korvauslautakunnasta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia työtapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen