Valtioneuvoston asetus STM/2015/181

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Mika Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5163125
Asia
Asetuksella säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen sisältyvästä opiskelusta ja opiskeluvälineistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Työtapaturma- ja ammattitautilain 89 §:n 1 momentin mukaan vahingoittuneelle korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset sellaisista vahingon vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Lain 98 §:n nojalla korvataan opiskelusta johtuvat välttämättömät matkakustannukset. Näiden kustannusten korvaamisesta ehdotetaan annettavaksi tarkempia säännöksiä. Tarkemmat säännökset ovat tarpeen lain yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan samaan aikaan työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulon kanssa 1 päivä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen