Valtioneuvoston asetus OM/2015/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Ulla Westermarck, Hallitussihteeri p.029 5150460
Asia
Valtion virkamieslain muuttamista koskeva laki (283/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Sen mukaisesti valtion ylimmän johdon yhteisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään jatkossa pääsääntöisesti valtion virkamieslaissa (750/1994). Valtion virkamiesjohdon erityiset kelpoisuusvaatimukset ovat lain 8 §:n 2 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan yksittäiseen 2 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta tutkinnosta tai muista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa säätää erikseen asianomaista virastoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa säädetään virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia koskevista lisävaatimuksista voidaan säätää ministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaisi voimassa olevaa valtion virkamieslakia, viranhoidossa edellytettäviä ministeriökohtaisia kelpoisuusvaatimuksia ja ministeriön nykyistä virkarakennetta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta.
Vaikutukset
Ehdotuksella saatetaan oikeusministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus ajan tasalle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen