Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2015/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta (HE 50/2015 vp; EV 33/2015 vp)

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Pasi Pajula, Neuvotteleva virkamies p.029 5163479
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, lain vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ja lain kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen