Valtioneuvoston asetus OKM/2015/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa, jonka tasavallan presidentti on vahvistanut 4.12.2015. Euroopan komissio teki päätöksen ICOS ERIC:in perustamisesta 26.10.2015 ((EU) 2015/2097). Päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.11.2015 ja se tuli voimaan 23.11.2015. Nyt voimaansaatettavalla lailla on tarkoitus toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet komission ICOS ERIC -päätöksen soveltamiseksi Suomessa. Laki ja asetus ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 11.12.2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen