Valtioneuvoston asetus MMM/2015/201

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Suvi Ruuska, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162248
Asia
Vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (137/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi vuodelta 2015 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät ensimmäisessä maksuerässä. Lypsylehmä- ja nautapalkkioita ehdotetaan korotettavaksi, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien palkkioiden määrät valtioneuvoston asetuksen (137/2015) tukitasoilla alittaisivat maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, lukuun ottamatta emolehmistä ja emolehmähiehoista tukialueen AB ulkosaaristossa ja lypsylehmistä Manner-Ahvenanmaalla maksettavaa palkkiota. Lisäksi asetuksen 7 §:ää muutettaisiin siten, että ensimmäisessä erässä palkkio maksettaisiin niiden eläinmäärien perusteella, jotka ovat kertyneet 1 päivästä tammikuuta 15 päivään syyskuuta 2015. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Euroopan unionin suoria tukia ja markkinatukia arvioitiin vuonna 2015 maksettavan yhteensä 531 miljoonaa euroa, jonka perusteella vuoden 2015 valtion talousarviossa momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 531 miljoonaa euroa. Tarkentuneen suorien tukien maksuaikataulun vuoksi tukivuoden 2015 maksuja siirtyy maksettavaksi vuoden 2016 puolella 29,7 miljoonaa euroa. Tätä koskeva vähennys momentin määrärahaan sisältyy vuoden 2015 valtion I lisätalousarvioon (224/2015). Lypsylehmä- ja nautapalkkioita ehdotetaan korotettavaksi, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien palkkioiden määrät valtioneuvoston asetuksen (137/2015) tukitasoilla alittaisivat maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, lukuun ottamatta emolehmistä ja emolehmähiehoista tukialueen AB ulkosaaristossa ja lypsylehmistä Manner-Ahvenanmaalla maksettavaa palkkiota. Palkkioiden määrää korottamalla pyritään mahdollistamaan se, että palkkioihin käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Momentin määrärahasta käytetään tukivuoden 2015 nautapalkkiota varten enintään noin 39,3 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota varten enintään noin 22,4 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen